News

Agenda: Joint Educational Campaign

15.06.2022 /Wednesday/ : 01:30pm , Community center Of Kresna/in front of the community center building/, 100 Macedonia St. /in front of the community center building/, Kresna

17.06.2022 /Friday/ : 08:30am , Dimitar Talev Neurokop Vocational High School , 1 „Rila“ Str. , Gotse Delchev

17.06.2022 /Friday/: 12:00pm , Third Primary School Bratya Miladinovi , 17 "Polkovnic Boris Drangov" St., Gotse Delchev

17.06.2022 /Friday/: 01:00pm , School of Natural Sciences and Mathematics Yane Sandanski, 4 Skopie Str, Gotse Delchev

18.06.2022 /Saturday /: 10:00am , Visitor center of Pirin National Park , 104 Pirin Str., Bansko

18.06.2022 /Saturday / : 01:00pm , City center, 1 Stefan Stambolov Str., Razlog

Joint Educational Campaign: Agenda