Το Πρόγραμμα

Σχετικά με το Πρόγραμμα

Το INTERREG γνωστό και ως Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ETC) είναι ένας από τους δύο στόχους της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ. Το πρόγραμμα παρέχει ένα πλαίσιο για την εφαρμογή κοινών δράσεων και ανταλλαγών πολιτικών μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων από διαφορετικά κράτη μέλη.

Τα προγράμματα Interreg χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ, η οποία αναφέρεται επίσης ως Πολιτική Συνοχής λόγω του στόχου της να διαλύσει τις περιφερειακές ανισότητες μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης. Η κύρια ιδέα του Προγράμματος είναι ότι οι γειτονικές χώρες μπορούν να λύσουν τα κοινά τους ζητήματα όταν συνεργάζονται. Αυτό συμβαίνει με τις γειτονικές χώρες Ελλάδα και Βουλγαρία και τη συνεργασία, λόγω του Προγράμματος INTERREG «Ελλάδα-Βουλγαρία».

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 09/09/2015 με την Απόφαση C(2015)6283.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός (ΕΤΠΑ και εθνική συνεισφορά) για το Ευρωπαϊκό Εδαφικό Πρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» ανέρχεται σε 130.262.836,00 ευρώ. εθνική συνεισφορά.

Επιλέξιμη περιοχή

Η επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος αποτελείται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Νομοί Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Δράμας) και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ν. Θεσσαλονίκης και Σερρών) στην Ελλάδα και η Περιφέρεια Νοτίου-Κεντρικού Σχεδιασμού. και Νοτιοδυτική Σχεδιαστική Περιφέρεια (περιοχές Blagoevgrad, Smolyan, Kardjali και Haskovo) στη Βουλγαρία.

Η οικιστική δομή της περιοχής χαρακτηρίζεται από την παρουσία 10 μεσαίων-μεγάλων πόλεων (>50.000 κάτοικοι) που συγκεντρώνουν το 38,2% του συνολικού πληθυσμού και 25 μικρών πόλεων (10.000-50.000 κάτοικοι).

Παρά τα ιστορικά σχετικά μικρά ποσά των κονδυλίων που διατέθηκαν, υπάρχει μακρά ιστορία συνεργασίας στον επιλέξιμο τομέα, η οποία ξεκίνησε με την κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG I (1989-1993).

Οι άξονες προτεραιότητας είναι:

АΠ 1: Διασυνοριακή περιοχή που προωθεί την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα

АΠ 2: Μια βιώσιμη και προσαρμόσιμη στο κλίμα διασυνοριακή περιοχή

АΠ 3: Μια καλύτερα διασυνδεδεμένη διασυνοριακή περιοχή

АΠ 4: Μια διασυνοριακή περιοχή με κοινωνικά αποκλεισμούς

АΠ 5: Τεχνική Βοήθεια

Όλες οι ενέργειές μας πραγματοποιούνται στην επιλέξιμη περιοχή. Συνεργαζόμαστε με δημόσιους και άλλους φορείς και στις δύο πλευρές των συνόρων που μπορούν να ωφεληθούν και να επηρεάσουν θετικά τον ευρύτερο δυνατό αριθμό κατοίκων, χρηματοδοτώντας ένα πολύ διαφορετικό φάσμα δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στους τομείς της ανταγωνιστικότητας, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, των μεταφορών, της υγείας και της κοινωνικής θέματα