Програмата

Относно програмата

INTERREG, известна още като Европейско териториално сътрудничество (ETC), е една от двете цели на кохезионната политика на ЕС. Програмата предоставя рамка за прилагане на съвместни действия и обмен на политики между национални, регионални и местни участници от различни държави-членки.

Програмите Interreg се финансират в рамките на регионалната политика на ЕС, наричана още политика на сближаване поради целта й да премахне регионалните различия между регионите в Европа. Основната идея на Програмата е съседните държави да могат да решават общите си проблеми, когато работят заедно. Такъв е случаят със съседните страни Гърция и България и сътрудничеството, дължащо се на програмата INTERREG „Гърция – България“.

Програмата за сътрудничество „Гърция-България 2014-2020“ е одобрена от Европейската комисия на 09.09.2015 г. с Решение C(2015)6283.

Бюджет

Общият бюджет (ЕФРР и национален принос) за Европейската териториална програма „Гърция-България 2014-2020“ е €130 262 836,00. Общото финансиране се състои от €110 723 408 (85%) финансиране от ЕФРР и €19 539 428 (15%) национален принос.

Допустима площ

Допустимата област на програмата се състои от регион Източна Македония и Тракия (префектури Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи и Драма) и регион Централна Македония (префектури Солун и Серес) в Гърция и Южен централен регион за планиране и Югозападен район за планиране (области Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково) в България.

Селищната структура на района се характеризира с наличието на 10 средно големи града (>50 000 жители), които натрупват 38,2% от общото население, и 25 малки града (10 000-50 000 жители).

Въпреки исторически сравнително малките суми на разпределените средства, съществува дълга история на сътрудничество в допустимата област, която започна с инициативата на Общността INTERREG I (1989-1993 г.).

Приоритетните оси са:

PA 1: Конкурентоспособна и насърчаваща предприемачеството трансгранична зона

PA 2: Устойчива и адаптивна към климата трансгранична зона

PA 3: По-добра взаимосвързана трансгранична зона

PA 4: Социално приобщаваща трансгранична зона

PA 5: Техническа помощ

Всички наши действия се извършват в допустимата зона. Ние работим с обществени и други институции от двете страни на границата, които могат да се възползват и да повлияят положително на възможно най-широк брой жители, финансирайки много разнообразен набор от дейности, които попадат в секторите на конкурентоспособността, околната среда, културата, транспорта, здравеопазването и социалните въпроси