ЦЕЛИ И ПОЛЗИ

ЦЕЛИ И ПОЛЗИ

Проектът Mobile Biodiversity добавя значителна стойност за обществото, като предоставя знания за биологичното биоразнообразие и иновативни образователни инструменти и съоръжения най-високо ниво на развитие, които ще демонстрират атрактивни визуализации и обучителни подходи.

ЦЕЛИ

Общата цел на проекта Mobile Biodiversity е да анализира и подобри екологичния статус на местообитанията на територията на общините Кресна и Пагайо.

Общите проектни цели ще бъдат постигнати чрез следните специфични такива:

  • оценка на биологичното разнообразие в общините Кресна и Пагайо и развитие на съвместна база данни;
  • изготвяне на съвместна стратегия за защита на биоразнообразието;

разработване на образователни инструменти и съоръжения и пилотно прилагане на ефективна образователна кампания за опазване на биологичното разнообразие, която да предизвика промяна в поведението на широката общественост.

ПОЛЗИ

Проектът разглежда общите териториални предизвикателства, свързани с ефективна защита на биоразнообразието на трансграничния регион на България и Гърция, което е прието от Програмата като главен акцент, изискващ съвместни трансгранични действия. Ефективната трансгранична кооперация е показана във всичките дейности на проекта. Партньорите осигуряват допълнителна експертиза и резултати, допринасяйки съвместно за прилагането на проектните цели и резултати. Съвместните усилия на населението и институциите в трансграничния регион позволяват по-ефективното споделяне и защита на ресурсите. Сътрудничеството и размяната на най-добри практики водят до повишена ефективност на планираните резултати. Съвместните действия, основани на идеята за обща подкрепа, засилват защитата на околната среда и социалната интеграция и създават връзка между националностите.