ПРОЕКТ

ПРЕГЛЕД НА ПРОЕКТА

Трансграничното сътрудничество е от съществено значение за бъдещето на биоразнообразието на териториите на общините Кресна и Пагайо, като в проекта то се демонстрира чрез създаване на възможности за сътрудничество, обмен на ноу-хау и най-добри практики. Дейностите по проекта включват: оценка на биоразнообразието, разработване на съвместна база данни на биоразнообразието, разработване на иновативни инструменти и съоръжения за обучение и повишаване на осведомеността за биологичното разнообразие в зоната на сътрудничество.

НАСЪРЧАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

Проектът Mobile Biodiversity отговаря на главното трансгранично предизвикателство за защита на биоразнообразието. Въпреки че околната среда е един от най-ценните активи, потенциалът й се експлоатира недостатъчно. Обсегът на програмата разкрива високи нива на уязвимост към промени в климата сравнени с нивата в ЕС 28, гръцки и български национални нива. Комбинираният трансграничен адаптивен капацитет е сред най-ниските в Европа. Обсегът показва значителна степен на екологична свързаност и съответно среща сходни предизвикателства като – намаляване на места за гнездене, обезлесяване, горски пожари и други. Основните идентифицирани предизвикателства обхващат трансграничната координация в картографирането, оценка и проучване на общите екосистеми, осъществяването на съвместна политика за опазване на характерните местообитания, насърчаване на осведомеността за биологичното разнообразие.

ПОДОБРЕНО УПРАВЛЕНИЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

Проектният подход предвижда териториално интегрирани действия за подобрено управление на биоразнообразието на трансгранично ниво в съответствие със специфичните цели на Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-AΕ: ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020. Планираните действия, които определят иновативен подход за представяне на специфична и научна информация чрез атрактивни ИКТ решения за защита на отличителните местообитания и насърчаване на осведомеността за биологичното разнообразие, са насочени към идентифицираните нужди на общините Кресна и Пагайо в рамките на трансграничния регион.