ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ

επισκόπηση έργου

Η διασυνοριακή συνεργασία είναι ουσιώδης για το μέλλον της βιοποικιλότητας στην επικράτεια των Δήμων Κρέσνας και Παγγαίου και αποδεικνύεται στο έργο μέσα από τη δημιουργία ευκαιριών συνεργασίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών. Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν τα εξής: αξιολόγηση της βιοποικιλότητας, ανάπτυξη κοινής βάσης δεδομένων για την παρακολούθησή της, ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων και εγκαταστάσεων, καθώς και την προώθηση της ευαισθητοποίησης για τη βιοποικιλότητα στις εν λόγω περιοχές.

Προώθηση της ευαισθητοποίησης για τη βιοποικιλότητα

Το έργο της Κινητής Βιοποικιλότητας ανταποκρίνεται στη μεγάλη διασυνοριακή πρόκληση για την προστασία της βιοποικιλότητας. Αν και το περιβάλλον είναι ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της κάθε περιοχής, το δυναμικό του δεν αξιοποιείται αποτελεσματικά. Η διασυνοριακή περιοχή του προγράμματος παρουσιάζει υψηλότερα επίπεδα ευπάθειας έναντι της κλιματικής αλλαγής σε σύγκριση με αυτά της ΕΕ 28, καθώς και τα εθνικά επίπεδα της Ελλάδας και Βουλγαρίας. Η συνδυασμένη διασυνοριακή ικανότητα προσαρμογής είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη. Η περιοχή παρουσιάζει επίσης σημαντικό βαθμό οικολογικής συνδεσιμότητας και, αντίστοιχα αντιμετωπίζει παρόμοιες προκλήσεις, όπως είναι η μείωση των τόπων φωλεοποίησης των πουλιών, οι πυρκαγιές δασών κλπ Οι κυριότερες προκλήσεις που εντοπίζονται περιλαμβάνουν το διασυνοριακό συντονισμό στη χαρτογράφηση, στην αξιολόγηση και αποτίμηση κοινών οικοσυστημάτων, στην εφαρμογή κοινής πολιτικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην προώθηση της ευαισθητοποίησης για τη βιοποικιλότητα.

Βελτίωση της διαχείρισης της βιοποικιλότητας

Η προσέγγιση του έργου προβλέπει χωρικά ολοκληρωμένες δράσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης της βιοποικιλότητας σε διασυνοριακό επίπεδο σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A: ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020. Οι σχεδιαζόμενες δράσεις του έργου, που περιλαμβάνουν καινοτόμες προσεγγίσεις για την παρουσίαση ειδικών και επιστημονικών πληροφοριών μέσω ελκυστικών λύσεων ΤΠΕ για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την προώθηση της ευαισθητοποίησης για τη βιοποικιλότητα, ανταποκρίνονται στις αναγνωρισμένες ανάγκες της επικράτειας των Δήμων Κρέσνας και Παγγαίου.