ΣΤΌΧΟΙ ΚΑΙ ΟΦΈΛΗ

Στόχοι και οφέλη

Το έργο της Κινητής Βιοποικιλότητας θα δημιουργήσει σημαντική προστιθέμενη αξία στους πολίτες των Δήμων Κρέσνας και Παγγαίου μέσα από την παροχή εξειδικευμένη γνώσης της βιοποικιλότητας και καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων και εγκαταστάσεων που θα οδηγήσουν σε ελκυστικές απεικονίσεις και προσεγγίσεις κατάρτισης.

στόχοι

Σκοπός του έργου της Κινητής Βιοποικιλότητας είναι να αναλύσει και να διατηρήσει / βελτιώσει την κατάσταση βιοποικιλότητας του φυσικού περιβάλλοντος στην επικράτεια των Δήμων Κρέσνας και Παγγαίου.
Ο Σκοπός του έργου θα επιτευχθεί μέσω της επίτευξης των ακόλουθων ειδικών στόχων:
• αξιολόγηση της κατάστασης της βιοποικιλότητας του φυσικού περιβάλλοντος στην επικράτεια των Δήμων Κρέσνας και Παγγαίου και ανάπτυξη κοινής βάσης δεδομένων παρακολούθησής της,
• εκπόνηση και την πιλοτική εφαρμογή μιας κοινής στρατηγικής για την προστασία της βιοποικιλότητας
• ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων και εγκαταστάσεων, καθώς και πιλοτική εφαρμογή μιας αποτελεσματικής εκπαιδευτικής εκστρατείας για την προστασία της βιοποικιλότητας με στόχο την αλλαγή συμπεριφοράς στο ευρύ κοινό.

οφελη

Το έργο αντιμετωπίζει τις κοινές εδαφικές προκλήσεις που σχετίζονται με την αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας στην περιοχή CB της Βουλγαρίας και της Ελλάδας, η οποία αναγνωρίζεται από το Πρόγραμμα ως ένα σημαντικό ζήτημα που απαιτεί κοινές δράσεις της ΚΤ. Η αποτελεσματική συνεργασία της ΚΤ καταδεικνύεται σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος Mobile Biodiversity. Όλοι οι εταίροι παρέχουν συμπληρωματική τεχνογνωσία και παραδοτέα, συμβάλλοντας από κοινού στην επίτευξη των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου. Οι κοινές προσπάθειες του πληθυσμού και των ιδρυμάτων της ΚΤ επιτρέπουν τον αποτελεσματικότερο καταμερισμό και προστασία των πόρων. Η συνεργασία και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών οδηγούν σε αυξημένη αποτελεσματικότητα των στοχοθετημένων μέτρων. Οι κοινές δράσεις που βασίζονται στην έννοια της αμοιβαίας υποστήριξης ενισχύουν την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική ένταξη και δημιουργούν μια σύνδεση μεταξύ των εθνών.